Historia Kościoła

W latach 40-tych XIX stulecia poprzez wszystkie kraje Ameryki i Europy przeszła wielka fala ożywienia religijnego. Ogromne rzesze ludzi, wywodzących się z różnych ugrupowań kościelnych, pozostawało pod wielkim wrażeniem biblijnej nauki o rychłym powrocie Chrystusa. Zainteresowanie ową prawdą płynęło z odkrycia i zrozumienia proroczych przepowiedni Pisma Świętego m.in. Księgi Daniela i Apokalipsy św. Jana. Dość liczna grupa entuzjastów powrotu Chrystusa, skupiona wokół kaznodziei baptystycznego Williama Millera, ustaliła nawet konkretną datę tego wydarzenia. Niespełnienie się przepowiedni przyniosło ich głosicielom gorzkie rozczarowanie. Spośród tych, którzy rozczarowanie przeżyli, pewna mała grupa pozostała jednak wierna raz przyjętej nauce o powrocie Pana. Ci uważnie i z modlitwą przeanalizowali raz jeszcze proroctwa, by zrozumieć, że wyznaczony czas odnosi się do innego wydarzenia w dziejach zbawienia człowieka, mianowicie rozpoczęcia się sądu Bożego; przyjście Chrystusa natomiast pozostaje w dalszym ciągu sprawą przyszłości.

W roku 1863 owa grupa wierzących zorganizowała się w denominację znaną odtąd jako Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. W swojej działalności Kościół Adwentystów podjął kontynuację dzieła Reformacji, przywracając chrześcijaństwu wiele zniekształconych i zapomnianych prawd biblijnych, m.in. zwracając uwagę na świętość siódmego dnia tygodnia, czyli soboty i bliskości powtórnego przyjścia Chrystusa. Opierając zaś swe zasady wiary i działania na naukach Pisma Świętego, stał się organizacją spójną i międzynarodową. Wśród pionierów Kościoła wyróżnić należy Ellen Gould White (1827-1915), która położyła ogromne zasługi w budowę struktury organizacyjnej i doktrynalnej wspólnoty, jest autorką licznych publikacji, tłumaczonych na wiele języków świata; James White (1812-1881), Joseph Bates (1792-1872) czy Michał Belina Czechowski (1818-1876), Polak, były kapłan rzymskokatolicki, pionier adwentyzmu w Europie.

Do Polski idea drugiego adwentu trafiła z końcem lat osiemdziesiątych XIX wieku, natomiast w roku 1921 powstała organizacja kościelna Adwentystów Dnia Siódmego.